NyhederRessourcerSupportOm osKontakt
Log ind
Forhandler login

Login her for teknisk support
og få adgang til godkendelser m.m.

Shopping CardShop login

Login her for at købe på
autotecshop.dk

Autotec Logo
Advarsels og Udryknings udstyr
Automotiv udstyrEl udstyr

Vilkår og betingelser

1. Generelt.

Disse salgs – og leveringsbetingelser gælder for alle de tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem partnerne. Autotec Aps forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vare afgifter, valutakurser eller andre forbehold, som Autotec Aps ikke råder over jf. afsnittet om force majeure.

2. Priser.

Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms- og statsafgift og med forbehold for ændringer i valutakurser.
Prislister er med forbehold for trykfejl. Ordrer under 500,00 dkr. er ikke rabatberettiget.

3. Tilbud.

Tilbud er gældende i 8 dage.
(Dog med forbehold for kursændringer)

4. Betalingsbetingelser.

Autotec ApS’s betalingsbetingelser: Netto kontant
Ved kreditaftale: Se fakturaforside
Er betaling ikke Autotec ApS i hænde senest på forfalds datoen, forbeholder Autotec ApS sig ret til at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned, fra forfalds tidspunktet og indtil betaling finder sted, samt rykkergebyr på Kr. 100,00. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Autotec ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Autotec ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Autotec ApS som om at levering var sket til aftalt tid. Autotec ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

5. Ejendomsforhold.

Autotec ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsudgifter samt renter og evt. inddrivelses omkostninger er betalt fuldt ud.

6. Levering.

Autotec ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Hvor andet ikke er aftalt, anses leverancen solgt ab lager. Risikoen overgår til køber ved varens levering, sælger tegner ikke transport forsikring.
Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne. Levering sker for købers regning. Leverings omkostninger er fragt eller porto, dog min. 50 dkr. samt evt. efterkravs gebyr. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgående aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførsel, f. eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er Autotec ApS berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre Autotec ApS foretrækker at hæve den indgående aftale.

6a. Værdiforsikring.

Såfremt køber ønsker værdiforsikret for mere end 4.500,00 dkr. pr. forsendelsespakke vil der af Autotec ApS pålægges en ekstra værdipakke gebyr lydende 60,00 dkr på fakturaen.
Den ekstra værdiforsikring dækker op til 50.000,00 dkr.

7. Produkt information.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer, webshop og øvrigt salgs materiale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Autotec ApS.

8. Produktændringer.

Autotec ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

9. Ansvars begrænsning.

Et erstatnings krav overfor Autotec ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Autotec ApS har i intet tilfælde ansvar for drift tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
Med mindre andet specielt er aftalt, har Autotec ApS intet ansvar for skade på ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. Autotec ApS er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Autotec ApS eller af nogen, Autotec ApS er ansvarlig for.

10. Produktansvar.

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger; Autotec ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af Autotec ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes firmaets fejl eller forsømmelse, i den udstrækning, Autotec ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Autotec ApS skadesløs i samme omfang, som Autotec ApS’s ansvar er begrænset efter punktet herover.

11. Reklamation.

Der ydes reklamationsret på 1 år i henhold til den gældende danske lovgivning B2B med mindre andet er nævnt.
Inden nogen form for indsendelse af reklamationer, skal der udfyldes et RMA-Skema via Autotec ApS´s hjemmeside. Ved indsendelse af produkt, er ikke ensbetydende med at reklamationen er godkendt. Al returnering sker for købers regning og risiko. Hvis vare ikke er indsendt for købers regning, forbeholder Autotec ApS sig retten til at afvise modtagelse uden yderlige udgifter for Autotec ApS.
Kosmetiske fejl der ikke har indflydelse på produktets funktion, dækkes ikke af reklamation.
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 3 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette Autotec ApS herom. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Autotec ApS ret til at om – og/eller efterlevere. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Autotec ApS meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden Autotec ApS’s skriftlige samtykke fritager Autotec ApS for enhver forpligtigelse.
Såfremt Autotec ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Autotec ApS i original emballage.
Autotec ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Autotec ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Autotec ApS ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.
Der ydes ikke godtgørelse for af og på montering af reklamerende varer. Reklamationen gælder fra det tidspunkt varen er Autotec ApS i hænde.

12. Returnering.

Returnering kan kun ske ifølge aftale med Autotec ApS, samt udfyldelse af RMA-Skema via Autotec ApS’s hjemmeside. Al returnering sker for købers regning og risiko. Hvis vare ikke er indsendt for købers regning, forbeholder Autotec ApS sig retten til at afvise modtagelse uden yderlige udgifter for Autotec ApS. Elektroniske komponenter vil først blive krediteret efter afprøvning af den returnerede enhed, med minimum 0,5 time 250,00 kr. for afprøvning.
Eventuel returnering af varer kan almindeligvis ske inden 8 dage og kun såfremt de er ubrugte og i øvrigt fremstår som værende nye og salgsbare. Nedsatte varer, ikke lagerførte varer og brugte varer vil kun kunne returneres efter nærmere skriftlig aftale, eller hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan returneres inden 8 dage mod afslag i prisen, dog minimum 15 %.
Det samme gælder efterkravsforsendelser, som ikke indløses. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden aftale med Autotec ApS, vil der ske returnering til køber for købers regning. Skaffevarer og specielt hjemtagne produkter tages ikke retur.

13. Transport af rettigheder og pligter.

Autotec ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

14. Tvister.

Enhver tvist mellem Autotec ApS og køber skal afgøres efter dansk ret ved Roskilde Byret / Østre Landsret som værneting.

15. Force Majeure.

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Autotec ApS for ethvert ansvar, og Autotec ApS forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bla. Arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler i øvrigt, som ligger Autotec ApS’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Alt indhold er under Copyright ©2022 Autotec ApS | Privacy Policy | Terms of Use |