OBS! Grundet nedbrud hos TDC, virker vore tlf. ikke pt. Men vi kan stadig kontaktes via e-mail: info@autotec.dk        Opdatering følger...
OBS! Det ser ud som om TDC nu har fået løst fejlen, og vores telefoner virker igen, da opkald nu kommer igennem til os.
NyhederRessourcerSupportOm osKontakt
Log ind
Forhandler login

Login her for teknisk support
og få adgang til godkendelser m.m.

Shopping CardShop login

Login her for at købe på
autotecshop.dk

Autotec Logo
Advarsels og Udryknings udstyr
Automotiv udstyrEl udstyr

Lovgivning

Få et overblik over hvilket godkendelser produkterne kræver, samt hvilket regler der er ang. montering af de enkelte produkter.

www.Færdselsstyrelsen.dk
Advarsels og Udryknings udstyr
+
Advarselslys
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.04.005
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Skal afgive gult lys.

- Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, der som et køretøjer forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

Godkendelser:
Lysbroer / Enkelt lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
Udrykningslys
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.04.006 / 340
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Skal afgive blåt lys.

- Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, der som et køretøjer forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

- Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 80° til hver side.

- Udrykningskøretøj kan være forsynet med en eller flere supplerende udrykningslygter, som skal være tilsluttet samme kontakt som på budtudrykningslygte. Supplerende udrykningslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt.6.04.006 (1) b) og d).

De supplerende udrykningslygter kan være tilsluttet med en yderligere kontakt ,så de kan afbrydes, selvom påbudte udrykningslygter er tilsluttede. Men skal nulstilles når påbudte lygter slukkes.

- Udrykningskøretøj kan som supplement til de blå udrykningslygter være forsynet med blinkende fjernlyslygter, der kan blinke parvis eller skiftevis.

- Blinkende fjernlyslygter til udrykningskøretøj skal afgive 60-240 blink pr.minut.

- Udrykningskøretøj kan istedet for blinkende fjernlyslygter være forsynet med to hvidt blinkende lygter,der jf. 2 ovenstående punkter opfylder kravene til blinkende fjernlyslygter.

- Blinkende fjernlyslygter eller de hvidt blinkende lygter er beregnet til at forbedre synligheden af udrykningskøretøjet under udrykning i klart dagslys. Så dette må ikke bruges efter lygtetændings tid.

Godkendelser:
Lysbroer / Enkelt lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - Kræver ingen godkendelse**
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
*Hvis der ikke er noget godkendt 360° lys skal disse være godkendt efter ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Udrykningslyd
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.06.340
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Udrykningskøretøj skal være forsynet med et eller flere udrykningshorn.

- Udrykningshorn kan være:
- To-tonet (High-Low), der skifter mellem to toner.
- McCloud (Yelp), hvor frekvensen stiger hurtigt.
- Ulvehyl (Wail), hvor frekvensen stiger og falder langsomt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

Godkendelser:
Sirene - Kan være SAE J1849
Højttaler - Kan være SAE J1849

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Bekendtgørelser

Vejledninger om syn af køretøjer indholder forklaring.
Fast og Vippeskilte
+
Kryds/Pil
+
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Paragraf: §85 + Bilag 2
BEK nr.: 818
Fra: 22/06/2017
Beskrivelse:

- Z 93 Gult blinksignal som blinkende kryds eller lyspil på køretøjer bortset fra afspærringsvogne skal være monteret på en mørk bund. Den udvendige bredde og højde af lyspil eller kryds skal være 75 cm på køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg undtagen afspærringsvogne. På køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og på afspærringsvogne skal den udvendige højde og bredde være 105 cm. Afstanden fra terræn til underkant af lyspil eller kryds skal være 1,5 m eller derover.

- Lysåbningen for  Z 93 Gult blinksignal  skal mindst have et areal på 250 cm2  og helst være cirkulært, når det anvendes som opmærksomhedsblink, blink på spærrebomme, løbelys på begrænsningslinjer, blink på tavlevogne på samt på arbejdskøretøjer inkl. afmærkningsvogne over 3.500 kg. *For køretøjer under 3.500 kg skal lysåbningen være mindst 150 cm2.

- Z 93 Gult blinksignal  skal desuden opfylde krav til klasse L8 i DS/EN 12352. *Dog accepteres, som nævnt i ovenstående, at lysåbningen for køretøjer under 3.500 kg ekskl. afmærkningsvogne skal være mindst 150 cm2 . Andre relevante krav i DS/EN 12352 angående vinkelrum for lysudsendelse, luminansregelmæssighed, lysfarve og kapslingsklasser med videre skal tilsvarende være opfyldt.

- Farvekoordinaterne af det udsendte lys skal svare til klasse gul C1.

- Den udsendte lysstyrke fra  Z 93 Gult blinksignal  skal automatisk tilpasses i forhold til lyset fra omgivelserne. Det skal ske i mindst 5 trin i et omtrent kontinuert forløb jf. tabel 1. (Se Bekendtgørelse)

*Dette kan ikke lade sig gøre når de skal møde EN 12352, L8H. Så minimum må forblive 250 cm2)
Godkendelser:
Lamper - EN 12352, klasse L8H
Afspærringsvogne
+
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Paragraf: §50 / 52 + Bilag 2 / 5
BEK nr.: 818
Fra: 22/06/2017
Beskrivelse:

- Afmærkningen skal have mindst samme bredde som det bærende køretøj, det er monteret på

- I bilag 5 er vist hvorledes afmærkningsvognen er opbygget og hvilke mål de enkelte elementer skal have. De anførte mål eksklusiv Z 93 Gult blinksignal er med en tolerance på +/- 5 %.

- Afmærkningsvogne må højst vise to forskellige hovedtavler med tilhørende undertavler. Tavlerne kan opsættes i normal position, i høj position eller på portal over kørebanen.

- Godkendte variable færdselstavler, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, må anvendes på afmærkningsvogne.

- Afmærkningsvogne må kun være synlige for trafikanter, når de anvendes ved arbejdsområdet.

- Ved brug af A 39 Vejarbejde på afmærkningsvogne skal tavlen være placeret højere end D 15 Påbudt passage eller D 16 Valgfri passage.

- Færdselstavler bortset fra E 16 Vognbaneforløb på afmærkningsvogne må ikke dække lodret eller vandret   O 45 Spærrebom.

- Afspærringsvogn herunder en TMA ved vejarbejde udenfor tættere bebygget område skal have et antal Z 93 Gult blinksignal, som kan vise lyspil til advisering af trafikken om henholdsvis højre eller venstre »Påbudt passage«, vise blinkende kryds eller være slukket.

- Ved vejarbejde alene i nødsporet på motorveje og motortrafikveje skal blinkende kryds anvendes. Dog må der ved portopstillinger med to afspærringsvogne eller TMAer i samme snit anvendes lyspil i nødspor på motorveje og motortrafikveje. De to lyspile skal blinke synkront.

- Lyspile og D 15 Påbudt passage eller D 16 Valgfri passage på afmærkningsvogne eller køretøjer må ikke påbyde passage til vognbaner med modkørende trafik.

- Højtsiddende Z 93 Gult blinksignal på afmærkningsvogne må ikke anvendes i lygtetændingstiden sammen med lyspil eller blinkende kryds.

- Afmærkningsvogne skal være udformet som vist på figur 1-2.

- Afmærkningsvogne skal have monteret en vandret, højtsiddende og en lavtsiddende  O 45 Spærrebomme  i dimensionerne 200×50 cm. Den lavtsiddende  O 45 Spærrebom  skal være placeret højst 1,0 m over terræn. Lodrette  O 45 Spærrebom  skal have dimensionerne 250×40 cm. O 45 Spærrebom skal udføres i materieltype 3.

- O 45 Spærrebom på afmærkningsvogne skal have røde felter i begge ender.

- Afmærkningsvogne herunder TMAer skal have et lavtsiddende  Z 93 Gult blinksignal  monteret i hver side i 1,0 - 1,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning samt et højtsiddende  Z 93 Gult blinksignal  monteret i hver sin ende af den højtsiddende  O 45 Spærrebom . Disse fire  Z 93 Gult blinksignal  er opmærksomhedsblink og skal have en blinkfrekvens på 1,0 sekund og en blinkvarighed på 0,2 sekund eller en blinkfrekvens på 1,5 sekund og en blinkvarighed på 0,9 sekund. Lysstyrken af disse blinksignaler skal være den samme som for kryds og pile på afmærkningsvogne og køretøjer jf. bilag 2. (Se Bekendtgørelse)

- Z 93 Gult blinksignal  på afmærkningsvogne skal have en cirkulær lysåbning med et areal på mindst 250 cm2. Blinkende kryds og lyspile på afmærkningsvogne og køretøjer skal have en blinkfrekvens på 1,5 sekunder og en blinkvarighed på 0,6 sekunder.

- Lyspil og blinkende kryds skal være placeret i mindst 2,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning for de lavest placerede Z 93 Gult blinksignal, der udgør krydset/pilen.

Traffic-Trailer with arrow

Figur 1. Afspærringsvogn med færdselstavle samt gule blinksignaler, der kan vise blinkende lyspil orienteret mod højre eller mod venstre.

Traffic-Trailer

Figur 2. Afspærringsvogn med gule blinksignaler der kan vise blinkende kryds.

Godkendelser:
Små Lamper - EN 12352, klasse L8H
Store Lamper - EN 12352, klasse L9H
STA (Ledsager skilt)
+
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om særtransport
Paragraf: Bilag 3: pkt.3 b og e
BEK nr.: 1328
Fra: 10/12/2014
Beskrivelse:

- Bagudvendende færdselstavle, der angiver anden fare (A99 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Færdselstavlen skal være belyst, eller den kan være sammensat af lyskilder således, at trianglen lyser rødt og udråbstegnet lyser hvidt på sort baggrund. Belysningen skal kunne tilpasses, så den er tilstrækkelig kraftig til at kunne ses om dagen, og så den ikke vil blænde om natten. Færdselstavlen må ikke være blinkende eller med rulletekst. Længden af trekantens sider skal være mindst 0,60 m. Færdselstavlen skal placeres i en højde på minimum 1,50 m fra vejbanen til tavlens midte. Færdselstavlen må også kunne angive overhaling forbudt og overhaling med lastbil forbudt (C51 og C52 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Anvendelse af disse skilte forudsætter, at særtransporten ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter. Skiltene skal afmonteres, klappes væk eller tildækkes når bilen ikke anvendes til at ledsage en særtransport.

- To gule afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider. Alternativt kan der anvendes en lysbro.

Godkendelser:
Skilt - EU kræver EN 12966

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Lys på bilen
+
Arbejds og søgelygter
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 006 / 020
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Arbejds- / søgelygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Arbejds- / søgelygte må ikke være funktions mærket som anden lygte.

- Søgelygte har til formål at belyse områder eller genstande på afstand af køretøjet.

- Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet.

- Søgelygte skal være anbragt således, at lyskeglen kan bevæges i forhold til køretøjet.

- Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre trafikanter.

- Bil kan være forsynet med en søgelygte.

- Bil kan være forsynet med en eller flere arbejdslygter.

Godkendelser:
Arbejdslygte - Kan være ECE-R10
Søgelygte - Kan være ECE-R10
Baklys
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 005 / 020 / 100
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Skal afgive lys af hvid farve.

- Skal være anbragt bag på køretøjet.

- Skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet.

- Skal være anbragt mindst 0,25m og højst 1,20m over vejbanen.

- Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgearer indkoblet, eller speedometer kontakt er sluttet.

- Bil kan være forsynet med en eller to baklygter.
Bil (undtagen personbil M1) kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side. Disse ekstra baklygter må kun kunne tændes, når lygterne til markering er tændt, og baklygterne på siden må tillige kunne tændes ved langsom fremad kørsel (højst 10km/h).

- Påhængskøretøj kan være forsynet med en eller to baklygter.
Påhængskøretøj til bil kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side efter reglerne for bil.

Godkendelser:
Baklygte - ECE-R23 (funktionsmærket »AR«)
Fjernlys
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 002 / 020
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle el-stik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fjernlyslygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

- Fjernlyslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt

- Fjernlyslygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.

- Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Skal være anbragt foran på køretøjet

Denne bestemmelse anses for opfyldt, såfremt lygten er anbragt foran føreren således, at lyset ikke generer føreren direkte eller indirekte gennem fører spejle og / eller køretøjets øvrige reflekterende flader.

- På køretøj med to eller flere fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.

- Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

- Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

- Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 430.000cd.
Lysstyrken kan fastsættes ved at gange referenceværdien med 4.300. Grænsen på 430.000cd svarer således til en samlet referenceværdi på 100. Forlygte uden mærkning med referenceværdi (funktionsmærket »(C)R«) fastsættes referenceværdien til 10.

- Bil skal være forsynet med to fjernlyslygter.

- Bil kan være forsynet med fire eller seks fjernlyslygter, der skal være tilsluttet således, at der højst kan tændes fire samtidig.

Godkendelser:
Fjernlygte- ECE-R112 (funktionsmærket »(C)R«)
Markeringslygter
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.03.001 / 004 / 021 / 023
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

- Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes ,når køretøjets lygter til belysning er tændt.

- Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra, og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

- Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve, og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.

- Markeringslygte skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis baglygte.

- Markeringslygte skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt. Bestemmelsen anses for opfyldt, så fremt lygten er anbragt højst 0,40m frakøretøjets yderste kant.

- Markeringslygte skal på køretøj med høj, fast opbygning være anbragt så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri.

- Markeringslygte skal være synlig mindst 80° udad samt mindst 5° over og 20° under vandret.

- Ikke påbudt markeringslygte kan, såfremt den er fremadrettet, afgive lys af gul farve.

- Ikke påbudt markeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placering og synlighedsvinkler.

- Ikke påbudt markeringslygte skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen.

- Personbil M1 skal være forsynet med to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10m.

- Personbil M1 kan være forsynet med mindst to fremadrettede og bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80m.

- Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M1. Hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Personbil M3 skal være forsynet med to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10m.

- Personbil M3 kan være forsynet med mindst to fremadrettede og bagudrettede markeringslygter.

- Varebil N1 skal opfylde bestemmelserne for personbil M1.

- Lastbil N2 skal opfylde bestemmelserne for personbil M3. Markeringslygter kan dog være anbragt ved de forreste hjørner af førerhusets tag.

- Lastbil N3 skal opfylde bestemmelserne for lastbil N2

Godkendelser:
Markeringslygte - ECE-R7
Sidemarkeringslygter
+
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.03.001 / 008 / 021 / 023
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

- Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes ,når køretøjets lygter til belysning er tændt.

- Sidemarkeringslygte skal af give lys af gul farve. Den bageste sidemarkeringslygte kan dog afgive lys af rød farve.

- Sidemarkeringslygte skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300m uden at blænde.

- Sidemarkeringslygte skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte.

- Sidemarkeringslygte skal være anbragt mindst 0,25m og højst 1,50m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10m over vejbanen.

- Sidemarkeringslygte skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 10° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt sidemarkeringslygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75m

- Sidemarkeringslygte skal i køretøjets længderetning være anbragt således: at der på hver side er mindst en sidemarkeringslygte på køretøjets midterste tredjedel, - at den forreste sidemarkeringslygte er højst 3,0m fra køretøjets forreste punkt, dog 4,00m, hvis køretøjets form gør det påkrævet, - at afstanden mellem to på hinanden følgende sidemarkeringslygter ikke er større end 3,00m, dog 4,00m hvis karrosseriets form gør det påkrævet, og at den bageste sidemarkeringslygte er højst 1,00m fra køretøjets bageste punkt.
Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

- Ikke påbudt sidemarkeringslygte skal ikke opfylde de tre ovenstående bestemmelser.

- Personbil M1 skal være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00m

- Personbil M1 kan være forsynet med sidemarkeringslygter, som har lov til at blinke i fase og simultant med blinklygterne på samme side af køretøjet.

- Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M1. Hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Personbil M3 skal være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00m.

- Personbil M3 kan være forsynet med sidemarkeringslygter, som har lov til at blinke i fase og simultant med blinklygterne på samme side afkøretøjet, såfremt køretøjet længde overstiger 6,00m. Sidemarkeringslygterne har dog ikke lov at blinke, hvis bilen er forsynet med sideblinklygter i henhold til nedenstående.

Personbil M2 hvis længde overstiger 9,00m, kan være forsynet med fire sideblinklygter jævnt fordelt på hver side. Dette gælder dog ikke, såfremt bilen er forsynet med blinkende sidemarkeringslygter som beskrevet i ovenstående

- Varebil N1 skal opfylde bestemmelserne for personbil M1.

- Lastbil N2 skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Lastbil N3 skal opfylde bestemmelserne for lastbil N2

Godkendelser:
Sidemarkeringslygte- ECE-R91

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Bekendtgørelser

Vejledninger om syn af køretøjer indholder forklaring.
Køretøjsarter
Bil:

- Motorkøretøj, der er forsynet med fire eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på trehjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

Bil, der er forsynet med bagsæde(r) eller lignende, anses som personbil.

Bil, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, anses som vare-/lastbil.

Personbil M1:

- Bil med højst otte siddepladser udover førerens siddeplads. Der må ikke være afsat plads til stående passagerer.

Personbil M2:

- Bil med mere end otte siddepladser udover førerens siddeplads og med en tilladt totalvægt på højst 5.000 kg.

Varebil N1:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

Lastbil N2:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg.

Lastbil N3:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg.

Advarselslys
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.04.005
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Skal afgive gult lys.

- Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, der som et køretøjer forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

Godkendelser:
Lysbroer / Enkelt lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
Udrykningslys
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.04.006 / 340
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Skal afgive blåt lys.

- Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, der som et køretøjer forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

- Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 80° til hver side.

- Udrykningskøretøj kan være forsynet med en eller flere supplerende udrykningslygter, som skal være tilsluttet samme kontakt som på budtudrykningslygte. Supplerende udrykningslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt.6.04.006 (1) b) og d).

De supplerende udrykningslygter kan være tilsluttet med en yderligere kontakt ,så de kan afbrydes, selvom påbudte udrykningslygter er tilsluttede. Men skal nulstilles når påbudte lygter slukkes.

- Udrykningskøretøj kan som supplement til de blå udrykningslygter være forsynet med blinkende fjernlyslygter, der kan blinke parvis eller skiftevis.

- Blinkende fjernlyslygter til udrykningskøretøj skal afgive 60-240 blink pr.minut.

- Udrykningskøretøj kan istedet for blinkende fjernlyslygter være forsynet med to hvidt blinkende lygter,der jf. 2 ovenstående punkter opfylder kravene til blinkende fjernlyslygter.

- Blinkende fjernlyslygter eller de hvidt blinkende lygter er beregnet til at forbedre synligheden af udrykningskøretøjet under udrykning i klart dagslys. Så dette må ikke bruges efter lygtetændings tid.

Godkendelser:
Lysbroer / Enkelt lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - Kræver ingen godkendelse**
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
*Hvis der ikke er noget godkendt 360° lys skal disse være godkendt efter ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Udrykningslyd
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.06.340
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Udrykningskøretøj skal være forsynet med et eller flere udrykningshorn.

- Udrykningshorn kan være:
- To-tonet (High-Low), der skifter mellem to toner.
- McCloud (Yelp), hvor frekvensen stiger hurtigt.
- Ulvehyl (Wail), hvor frekvensen stiger og falder langsomt.

- Skal afgive 60-240 blink pr.minut.

Godkendelser:
Sirene - Kan være SAE J1849
Højttaler - Kan være SAE J1849

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Bekendtgørelser

Vejledninger om syn af køretøjer indholder forklaring.
Kryds/Pil
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Paragraf: §85 + Bilag 2
BEK nr.: 818
Fra: 22/06/2017
Beskrivelse:

- Z 93 Gult blinksignal som blinkende kryds eller lyspil på køretøjer bortset fra afspærringsvogne skal være monteret på en mørk bund. Den udvendige bredde og højde af lyspil eller kryds skal være 75 cm på køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg undtagen afspærringsvogne. På køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og på afspærringsvogne skal den udvendige højde og bredde være 105 cm. Afstanden fra terræn til underkant af lyspil eller kryds skal være 1,5 m eller derover.

- Lysåbningen for  Z 93 Gult blinksignal  skal mindst have et areal på 250 cm2  og helst være cirkulært, når det anvendes som opmærksomhedsblink, blink på spærrebomme, løbelys på begrænsningslinjer, blink på tavlevogne på samt på arbejdskøretøjer inkl. afmærkningsvogne over 3.500 kg. *For køretøjer under 3.500 kg skal lysåbningen være mindst 150 cm2.

- Z 93 Gult blinksignal  skal desuden opfylde krav til klasse L8 i DS/EN 12352. *Dog accepteres, som nævnt i ovenstående, at lysåbningen for køretøjer under 3.500 kg ekskl. afmærkningsvogne skal være mindst 150 cm2 . Andre relevante krav i DS/EN 12352 angående vinkelrum for lysudsendelse, luminansregelmæssighed, lysfarve og kapslingsklasser med videre skal tilsvarende være opfyldt.

- Farvekoordinaterne af det udsendte lys skal svare til klasse gul C1.

- Den udsendte lysstyrke fra  Z 93 Gult blinksignal  skal automatisk tilpasses i forhold til lyset fra omgivelserne. Det skal ske i mindst 5 trin i et omtrent kontinuert forløb jf. tabel 1. (Se Bekendtgørelse)

*Dette kan ikke lade sig gøre når de skal møde EN 12352, L8H. Så minimum må forblive 250 cm2)
Godkendelser:
Lamper - EN 12352, klasse L8H
Afspærringsvogne
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Paragraf: §50 / 52 + Bilag 2 / 5
BEK nr.: 818
Fra: 22/06/2017
Beskrivelse:

- Afmærkningen skal have mindst samme bredde som det bærende køretøj, det er monteret på

- I bilag 5 er vist hvorledes afmærkningsvognen er opbygget og hvilke mål de enkelte elementer skal have. De anførte mål eksklusiv Z 93 Gult blinksignal er med en tolerance på +/- 5 %.

- Afmærkningsvogne må højst vise to forskellige hovedtavler med tilhørende undertavler. Tavlerne kan opsættes i normal position, i høj position eller på portal over kørebanen.

- Godkendte variable færdselstavler, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, må anvendes på afmærkningsvogne.

- Afmærkningsvogne må kun være synlige for trafikanter, når de anvendes ved arbejdsområdet.

- Ved brug af A 39 Vejarbejde på afmærkningsvogne skal tavlen være placeret højere end D 15 Påbudt passage eller D 16 Valgfri passage.

- Færdselstavler bortset fra E 16 Vognbaneforløb på afmærkningsvogne må ikke dække lodret eller vandret   O 45 Spærrebom.

- Afspærringsvogn herunder en TMA ved vejarbejde udenfor tættere bebygget område skal have et antal Z 93 Gult blinksignal, som kan vise lyspil til advisering af trafikken om henholdsvis højre eller venstre »Påbudt passage«, vise blinkende kryds eller være slukket.

- Ved vejarbejde alene i nødsporet på motorveje og motortrafikveje skal blinkende kryds anvendes. Dog må der ved portopstillinger med to afspærringsvogne eller TMAer i samme snit anvendes lyspil i nødspor på motorveje og motortrafikveje. De to lyspile skal blinke synkront.

- Lyspile og D 15 Påbudt passage eller D 16 Valgfri passage på afmærkningsvogne eller køretøjer må ikke påbyde passage til vognbaner med modkørende trafik.

- Højtsiddende Z 93 Gult blinksignal på afmærkningsvogne må ikke anvendes i lygtetændingstiden sammen med lyspil eller blinkende kryds.

- Afmærkningsvogne skal være udformet som vist på figur 1-2.

- Afmærkningsvogne skal have monteret en vandret, højtsiddende og en lavtsiddende  O 45 Spærrebomme  i dimensionerne 200×50 cm. Den lavtsiddende  O 45 Spærrebom  skal være placeret højst 1,0 m over terræn. Lodrette  O 45 Spærrebom  skal have dimensionerne 250×40 cm. O 45 Spærrebom skal udføres i materieltype 3.

- O 45 Spærrebom på afmærkningsvogne skal have røde felter i begge ender.

- Afmærkningsvogne herunder TMAer skal have et lavtsiddende  Z 93 Gult blinksignal  monteret i hver side i 1,0 - 1,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning samt et højtsiddende  Z 93 Gult blinksignal  monteret i hver sin ende af den højtsiddende  O 45 Spærrebom . Disse fire  Z 93 Gult blinksignal  er opmærksomhedsblink og skal have en blinkfrekvens på 1,0 sekund og en blinkvarighed på 0,2 sekund eller en blinkfrekvens på 1,5 sekund og en blinkvarighed på 0,9 sekund. Lysstyrken af disse blinksignaler skal være den samme som for kryds og pile på afmærkningsvogne og køretøjer jf. bilag 2. (Se Bekendtgørelse)

- Z 93 Gult blinksignal  på afmærkningsvogne skal have en cirkulær lysåbning med et areal på mindst 250 cm2. Blinkende kryds og lyspile på afmærkningsvogne og køretøjer skal have en blinkfrekvens på 1,5 sekunder og en blinkvarighed på 0,6 sekunder.

- Lyspil og blinkende kryds skal være placeret i mindst 2,5 meters højde over terræn målt til underkant af lysåbning for de lavest placerede Z 93 Gult blinksignal, der udgør krydset/pilen.

Traffic-Trailer with arrow

Figur 1. Afspærringsvogn med færdselstavle samt gule blinksignaler, der kan vise blinkende lyspil orienteret mod højre eller mod venstre.

Traffic-Trailer

Figur 2. Afspærringsvogn med gule blinksignaler der kan vise blinkende kryds.

Godkendelser:
Små Lamper - EN 12352, klasse L8H
Store Lamper - EN 12352, klasse L9H
STA (Ledsager skilt)
Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om særtransport
Paragraf: Bilag 3: pkt.3 b og e
BEK nr.: 1328
Fra: 10/12/2014
Beskrivelse:

- Bagudvendende færdselstavle, der angiver anden fare (A99 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Færdselstavlen skal være belyst, eller den kan være sammensat af lyskilder således, at trianglen lyser rødt og udråbstegnet lyser hvidt på sort baggrund. Belysningen skal kunne tilpasses, så den er tilstrækkelig kraftig til at kunne ses om dagen, og så den ikke vil blænde om natten. Færdselstavlen må ikke være blinkende eller med rulletekst. Længden af trekantens sider skal være mindst 0,60 m. Færdselstavlen skal placeres i en højde på minimum 1,50 m fra vejbanen til tavlens midte. Færdselstavlen må også kunne angive overhaling forbudt og overhaling med lastbil forbudt (C51 og C52 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Anvendelse af disse skilte forudsætter, at særtransporten ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter. Skiltene skal afmonteres, klappes væk eller tildækkes når bilen ikke anvendes til at ledsage en særtransport.

- To gule afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider. Alternativt kan der anvendes en lysbro.

Godkendelser:
Skilt - EU kræver EN 12966

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Bekendtgørelser

Arbejds og søgelygter
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 006 / 020
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Arbejds- / søgelygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Arbejds- / søgelygte må ikke være funktions mærket som anden lygte.

- Søgelygte har til formål at belyse områder eller genstande på afstand af køretøjet.

- Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet.

- Søgelygte skal være anbragt således, at lyskeglen kan bevæges i forhold til køretøjet.

- Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre trafikanter.

- Bil kan være forsynet med en søgelygte.

- Bil kan være forsynet med en eller flere arbejdslygter.

Godkendelser:
Arbejdslygte - Kan være ECE-R10
Søgelygte - Kan være ECE-R10
Baklys
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 005 / 020 / 100
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Skal afgive lys af hvid farve.

- Skal være anbragt bag på køretøjet.

- Skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet.

- Skal være anbragt mindst 0,25m og højst 1,20m over vejbanen.

- Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgearer indkoblet, eller speedometer kontakt er sluttet.

- Bil kan være forsynet med en eller to baklygter.
Bil (undtagen personbil M1) kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side. Disse ekstra baklygter må kun kunne tændes, når lygterne til markering er tændt, og baklygterne på siden må tillige kunne tændes ved langsom fremad kørsel (højst 10km/h).

- Påhængskøretøj kan være forsynet med en eller to baklygter.
Påhængskøretøj til bil kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side efter reglerne for bil.

Godkendelser:
Baklygte - ECE-R23 (funktionsmærket »AR«)
Fjernlys
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.02.001 / 002 / 020
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere sikring, samle el-stik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fjernlyslygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

- Fjernlyslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt

- Fjernlyslygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.

- Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Skal være anbragt foran på køretøjet

Denne bestemmelse anses for opfyldt, såfremt lygten er anbragt foran føreren således, at lyset ikke generer føreren direkte eller indirekte gennem fører spejle og / eller køretøjets øvrige reflekterende flader.

- På køretøj med to eller flere fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.

- Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

- Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

- Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 430.000cd.
Lysstyrken kan fastsættes ved at gange referenceværdien med 4.300. Grænsen på 430.000cd svarer således til en samlet referenceværdi på 100. Forlygte uden mærkning med referenceværdi (funktionsmærket »(C)R«) fastsættes referenceværdien til 10.

- Bil skal være forsynet med to fjernlyslygter.

- Bil kan være forsynet med fire eller seks fjernlyslygter, der skal være tilsluttet således, at der højst kan tændes fire samtidig.

Godkendelser:
Fjernlygte- ECE-R112 (funktionsmærket »(C)R«)
Markeringslygter
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.03.001 / 004 / 021 / 023
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

- Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes ,når køretøjets lygter til belysning er tændt.

- Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra, og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

- Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve, og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.

- Markeringslygte skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis baglygte.

- Markeringslygte skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt. Bestemmelsen anses for opfyldt, så fremt lygten er anbragt højst 0,40m frakøretøjets yderste kant.

- Markeringslygte skal på køretøj med høj, fast opbygning være anbragt så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri.

- Markeringslygte skal være synlig mindst 80° udad samt mindst 5° over og 20° under vandret.

- Ikke påbudt markeringslygte kan, såfremt den er fremadrettet, afgive lys af gul farve.

- Ikke påbudt markeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placering og synlighedsvinkler.

- Ikke påbudt markeringslygte skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen.

- Personbil M1 skal være forsynet med to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10m.

- Personbil M1 kan være forsynet med mindst to fremadrettede og bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80m.

- Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M1. Hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Personbil M3 skal være forsynet med to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10m.

- Personbil M3 kan være forsynet med mindst to fremadrettede og bagudrettede markeringslygter.

- Varebil N1 skal opfylde bestemmelserne for personbil M1.

- Lastbil N2 skal opfylde bestemmelserne for personbil M3. Markeringslygter kan dog være anbragt ved de forreste hjørner af førerhusets tag.

- Lastbil N3 skal opfylde bestemmelserne for lastbil N2

Godkendelser:
Markeringslygte - ECE-R7
Sidemarkeringslygter
Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer
Paragraf: §6.03.001 / 008 / 021 / 023
BEK nr.: 1050
Fra: 17/10/2019
Beskrivelse:

- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

- Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes ,når køretøjets lygter til belysning er tændt.

- Sidemarkeringslygte skal af give lys af gul farve. Den bageste sidemarkeringslygte kan dog afgive lys af rød farve.

- Sidemarkeringslygte skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300m uden at blænde.

- Sidemarkeringslygte skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte.

- Sidemarkeringslygte skal være anbragt mindst 0,25m og højst 1,50m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10m over vejbanen.

- Sidemarkeringslygte skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 10° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt sidemarkeringslygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75m

- Sidemarkeringslygte skal i køretøjets længderetning være anbragt således: at der på hver side er mindst en sidemarkeringslygte på køretøjets midterste tredjedel, - at den forreste sidemarkeringslygte er højst 3,0m fra køretøjets forreste punkt, dog 4,00m, hvis køretøjets form gør det påkrævet, - at afstanden mellem to på hinanden følgende sidemarkeringslygter ikke er større end 3,00m, dog 4,00m hvis karrosseriets form gør det påkrævet, og at den bageste sidemarkeringslygte er højst 1,00m fra køretøjets bageste punkt.
Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

- Ikke påbudt sidemarkeringslygte skal ikke opfylde de tre ovenstående bestemmelser.

- Personbil M1 skal være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00m

- Personbil M1 kan være forsynet med sidemarkeringslygter, som har lov til at blinke i fase og simultant med blinklygterne på samme side af køretøjet.

- Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M1. Hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Personbil M3 skal være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00m.

- Personbil M3 kan være forsynet med sidemarkeringslygter, som har lov til at blinke i fase og simultant med blinklygterne på samme side afkøretøjet, såfremt køretøjet længde overstiger 6,00m. Sidemarkeringslygterne har dog ikke lov at blinke, hvis bilen er forsynet med sideblinklygter i henhold til nedenstående.

Personbil M2 hvis længde overstiger 9,00m, kan være forsynet med fire sideblinklygter jævnt fordelt på hver side. Dette gælder dog ikke, såfremt bilen er forsynet med blinkende sidemarkeringslygter som beskrevet i ovenstående

- Varebil N1 skal opfylde bestemmelserne for personbil M1.

- Lastbil N2 skal opfylde bestemmelserne for personbil M3.

- Lastbil N3 skal opfylde bestemmelserne for lastbil N2

Godkendelser:
Sidemarkeringslygte- ECE-R91

Dette er udklip fra de nævnte bekendtgørelser for at give et bedre overblik da de er spredt over flere paragrafere. Det anbefales dog at man selv læser dem igennem vi de links der er til højre.

Bekendtgørelser

Vejledninger om syn af køretøjer indholder forklaring.
Køretøjsarter
Bil:

- Motorkøretøj, der er forsynet med fire eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på trehjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

Bil, der er forsynet med bagsæde(r) eller lignende, anses som personbil.

Bil, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, anses som vare-/lastbil.

Personbil M1:

- Bil med højst otte siddepladser udover førerens siddeplads. Der må ikke være afsat plads til stående passagerer.

Personbil M2:

- Bil med mere end otte siddepladser udover førerens siddeplads og med en tilladt totalvægt på højst 5.000 kg.

Varebil N1:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

Lastbil N2:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg.

Lastbil N3:

- Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg.

Lyd og lys

Advarsels- og Udrykningslys
Advarselslys
§6.04.005
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
Udrykningslys
§6.04.006 + 6.04.340
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - Kræver ingen godkendelse**
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
*Hvis der ikke er noget godkendt 360° lys skal disse være godkendt efter ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Udrykningslyd
§6.06.340
En eller flere toner - Wail, Yelp eller High/Low

Detailforskrifter for Køretøjer (Vejl. Syn)

Fast og vippeskilt

Kryds/Pil og STA (ledsager)
Kryds/Pil
§85 + Bilag 2
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/818
Udrykningslys
§6.04.006 + 6.04.340
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - Kræver ingen godkendelse**
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
*Hvis der ikke er noget godkendt 360° lys skal disse være godkendt efter ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Udrykningslyd
§6.06.340
En eller flere toner - Wail, Yelp eller High/Low

Detailforskrifter for Køretøjer (Vejl. Syn)

Andet lys

Eftermonteret lys på køretøj
Baklys
§6.04.005
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
Fjernlys
§6.04.006 + 6.04.340
Lysbroer - ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Supplerende lygter - Kræver ingen godkendelse**
OBS: Lyset SKAL kunne ses 360° rundt om hele køretøjet
*Hvis der ikke er noget godkendt 360° lys skal disse være godkendt efter ECE-R65 eller SAE J845 / J595
Markeringslygter
§6.06.340
En eller flere toner - Wail, Yelp eller High/Low

Detailforskrifter for Køretøjer (Vejl. Syn)

Alt indhold er under Copyright ©2022 Autotec ApS | Privacy Policy | Terms of Use |